Tieto lisää turvaa

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on osa turvallisuussuunnitelmaa ja tulee sen liitteeksi.

Pelastussuunnitelman taustaa

Pelastussuunnitelma on osa turvallisuussuunnitelmaa ja tulee sen liitteeksi.
Rakennuksen omistaja tai haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos tai muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.

Pelastuslaki edellyttää omatoimista varautumista myös kotieläinrakennuksille, joten niihin on laadittava pelastussuunnitelma.

Pelastuslakiin pohjautuen Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 1.6.2004 tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista annetun asetuksen, jonka perusteella kotieläinrakennuksille on laadittava pelastussuunnitelma. Tässä suunnitelmassa on selvitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja
eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt.

(Pelastuslaki 468/2003, 8§).

Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:

1) asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa;

2) sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä vastaaviin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet;

3) hotelleihin, asuntoloihin, lomakyliin, leirintäalueille ja muihin vastaaviin majoitustiloihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa;

4) kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 neliömetrin kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, kirkkoihin, kirjastoihin ja liikenneasemille;

5) suurehkoihin tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloihin;

6) kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle;

7) tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella;

8) yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30

9) liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.

(Asetus pelastustoimesta 787/2003)

Pelastussuunnitelma teidän toimintaympäristöön

Suunnitelmassa esitämme ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Lisäksi yritykseen on nimettävä turvallisuushenkilöstö, hankittava turvallisuusmateriaali sekä tiedotettava henkilökunnalle turvallisuusjärjestelyistä. Toimitamme tilaan sopivat sammuttimet.

Samassa rakennuksessa voi olla useampia suunnitelman tekemiseen velvoitettuja yrityksiä tai rakennus voi olla pääasiassa asuinkäytössä. Silloin voi olla tarkoituksenmukaista, että rakennuksen omistaja ja huoneistojen haltijat laativat rakennukseen yhteisen pelastussuunnitelman.

Suunnitellaan toimintaympäristösi turvalliseksi, myös mahdollisessa vaaratilanteessa!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tulevat koulutukset

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!